Ügyintézés

Kérdések foglalkoztatják a megváltozott munkaképesség vagy a megváltozott munkaképességgel való foglalkoztatás feltételeivel, az eljárás menetével, a szükséges teendőkkel kapcsolatban ?

Nehezen találja meg az Önt érintő eljárásokkal, az igénybe vehető támogatásokkal, az ellátások és a munkavállallás feltételeivel  kapcsolatos jogszabályokat, tájékoztatókat ?

Segítségünkkel könnyebben eligazodhat a szükséges információk között, mert nálunk egy helyen, rendszerezve, összegyűjtve találhatja meg őket !

Tovább

Segédeszközök

Nehezen tud eligazodni a különféle gyártók és forgalmazók termékei között?

Segítséget nyújtunk a megfelelő és  kedvező árú eszköz megtalálásában, az ajánlatok összehasonlításában !

Megtalálható a mozgás, járás vagy hallássérültek életét segítő termékek teljessége, a lakóhelyéhez legközelebbi, és a legkedvezőbb árakat kínáló forgalmazó.

A társadalombiztosítás által támogatottan beszerezhető segédeszközökről  tájékoztat  az Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK).

Tovább       SEJK

Álláskeresés

Megváltozott munkaképességűként szeretne elhelyezkedni, de nem talál megfelelő információforrást a lehetőségekről ?

Szeretne többet tudni a szóba jöhető munkáltatókról, az Ön adottságaihoz, tapasztalataihoz, lakóhelyéhez illeszkedő lehetőséget könnyebben kiválasztani ?

Bemutatjuk az ország egyes megyéiben és nagyobb településein a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásával foglalkozó cégeket, alapítványokat, szervezeteket, és az általuk nyújtott munkalehetőségeket.

Tovább

Céljaink

Hiánypótló funkciót kívánunk betölteni. Célunk a megváltozott munkaképességű, illetve mozgássérült, látássérült vagy hallássérült olvasók segítése, akik főleg álláskeresésük során, vagy segédeszköz vásárlás tervezésekor információt keresnek a gyors és helyes döntéshez. Ezeket az információkat jelenleg nehezen találhatjuk meg, ezért úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük azokat egy átfogó áttekintést adó módon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására akkreditációval rendelkező foglalkoztatókra, és az általuk meghirdetett állásokra vonatkozó információt igyekszünk egy helyen elérhetővé tenni. Emellett a  ma már rendelkezésre álló nagyon sokféle segédeszközt is rengeteg forgalmazó kínálja. Úgy gondoltuk, hogy célszerű ezeket is egy helyre gyűjteni, hogy a  termékekre és az árakra vonatkozó információ gyorsan áttekinthető legyen az összehasonlítás, és a funkcionálisan és ár szempontjából legmegfelelőbb termék megtalálása érdekében. Emellett megtalálható az ügyintézés, munkához jutás,segítségnyújtás és kapcsolatteremtés szempontjából fontos intézmények, szervezetek és közösségek elérhetősége.

 

 

Kérjük, támogassa a Kerek Világ Alapítványt adója 1%-ával!
Adószámunk: 19031628-1-02
 

 

Érdekvédelem

 

A fogyatékkal élő személyekkel szembeni jogsértések a mindennapi élet számottevő területein gyakoriak. A fogyatékkal élő személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmának rögzítése azért rendkívül fontos, mert előítéletek és megbélyegzés nehezítik életüket. 

A sérült embereknek joguk van a teljes és méltó élethez, olyan körülmények között, amelyek biztosítják méltóságukat, erősítik önbizalmukat, és megkönnyítik aktív részvételüket a közösségben.

A fogyatékkal élő emberek érdekképviseleti szervezetei a  a „semmit rólunk nélkülünk” elve alapján részt vesznek az országos fogyatékosságpolitika alakításában. Ezen felül minden olyan döntésben képviselni kívánják a fogyatékkal élő emberek véleményét, amely hatással lehet a fogyatékkal élő emberek életére. A helyi egyesületek a helyi döntések proaktív résztvevői. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény olyan emberi jogi norma, mely a fogyatékossággal élő emberek jogait és az azok érvényesülésére vonatkozó kötelezettségeket deklarálja. A magyar állam az elsők között írta alá az Egyezményt és a hozzá tartozó Fakultatív Jegyzőkönyvet, a 2007. évi XCII törvénnyel kihirdette és elismerte kötelező hatályát, ezzel vállalva, hogy meghoz minden megfelelő jogalkotási, közigazgatási és egyéb intézkedést az Egyezményben foglalt jogok végrehajtása érdekében.

Az Egyezmény preambuluma a fogyatékosság fogalmát új, emberjogi alapra helyezte azzal, hogy a következőképpen határozta meg: a „fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben.” Az akadályok tehát a környezetben – az épített környezetben, a döntéshozatali eljárásokban, az intézményekben, a nem akadálymentes közösségi közlekedésben, a nem befogadó közösségekben stb. – és nem a károsodással élő emberben vannak.

A hazai, fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény megalkotása fontos volt az érintettek, az érdekükben működő szakemberek és a szolgáltató szervezetek számára. Elsősorban maguk az érintettek, jelentős számú tagot tömörítő érdekvédelmi szervezetei, a nonprofit szolgáltató szervezetek és a szakszemélyek is támaszkodnak rá. 

A törvény célja a fogyatékos személyekhez való viszonyban új szemlélet kialakítása, (illetve a ma már e téren jelentkező változások rögzítése, felerősítése), amely más területekre is kihat. Ennek lényege, hogy a fogyatékkal élő személy ne passzív alanya legyen az állam által számára nyújtott ellátásoknak, hanem aktív, önellátásra, társadalmi beilleszkedésre ösztönözzön az ellátás. 

A fogyatékkal élő személyek problémái kezelésének megszokott módjai helyett személyre szabott programokat, új megoldásokat biztosít. E törvény nemcsak az elfogadott és megszokott jogok
kikristályosítására szolgál, hanem arra is hivatott, hogy a  kívánatos magatartásforma kialakulását elősegítse. A törvény megfelel a világ és benne Európa fejlett országaiban elfogadott és a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatban megszületett törvények szemléletének, amelyek híven tükrözik az évtizedek folyamán világszerte lezajlott rehabilitációs modellváltást is. A rehabilitáció új irányzata a segélyezésre szoruló kiszolgáltatott, sérül fogyatékkal élő személy helyébe a saját életéről dönteni képes, a társadalomba hasznos munkája révén integrálódó fogyatékkal élő személyt helyezi. A fejlett társadalmak nem csupán humanitárius indíttatásból érkeztek el a fejlődésnek erre az állomására, hanem azért is, mert ez a megoldás a társadalom számára a legolcsóbb. Az egészségkárosodás akkor válik csak fogyatékossággá, ha a társadalom azzá teszi, és ezt követően a fogyatékosság társadalmi kezelése valóban mérhetetlen anyagi eszközöket
igényel már. A törvény a fogyatékkal élő személy jogainak gyakorlását a jogvédelem eszközével is biztosítja, ahol pedig a hátrányok másképpen nem kiküszöbölhetők, azokon a területeken hátránykompenzációs céllal pozitív diszkriminációt alkalmaz. 

A fogyatékkal élő személyek jogainak megfogalmazása különösképpen a környezet, a kommunikáció, a közlekedés és a támogató szolgáltatások, illetőleg a segédeszközök terén történik meg.

A fogyatékkal élő személyek társadalomban történő esélyegyenlősítése szempontjából az egyik életfontosságú jog az akadálymentes, felismerhető és biztonságos, épített környezethez fűződik. Akadálymentes, vagy adaptált környezet az,  ahol a különböző fogyatékossággal élő emberek könnyen, biztonságosan, önállóan, szabadon mozoghatnak

A törvényben a kommunikáció terén megfogalmazott jogok elsősorban a kommunikációban gátolt fogyatékkal élő személyek szempontjából fogalmazódnak meg. A fogyatékkal élő személy pontosan fogyatékossága miatt nehezebben jut információkhoz, vagy a mások számára hozzáférhető értelmezhető információ számára nem értelmezhető. Ezért kell kiemelni a közérdekű és a mindennapi életet szolgáló információkhoz való hozzájutás biztosítását, mert ennek hiányában jogaiban korlátozott lesz.

A fogyatékkal élő személye számára biztosított parkolóhelyek szerepe azért kiemelkedő jelentőségű, mert amennyiben saját vagy más által biztosított gépjárművel közlekedik a fogyatékkal élő személy, a parkolók léte teszi hozzáférhetővé, elérhetővé a többi szolgáltatást. A fogyatékkal élő személy által használható parkoló helyigénye nagyobb az átlagosnál. 

A támogató szolgálat és a segédeszköz a fogyatékkal élő személy önállóságát teszi lehetővé. Amennyiben a fogyatékkal élő személy nem jut hozzá a számára szükséges eszközökhöz, támogató szolgálathoz, úgy jogait nem tudja gyakorolni, jogfosztottá válik, sarkítottan fogalmazva a napi élet válik lehetetlenné, elviselhetetlenné, emberi méltósága sérül. 

Az egészségügy területén  az általános szabályozáson túl  szükség van a pozitív diszkriminációra, többletjogok, de inkább többletfeltételek biztosítására, annak érdekében, hogy az állampolgári jogokban megfogalmazott egészségügyi ellátás megillesse a fogyatékkal élő személyt.

Az oktatás és képzés területén a cél a fogyatékkal élő személy jogainak kiteljesítése. Az oktatás, képzés a rehabilitációs folyamat fontos meghatározó eleme.

A fogyatékkal élő személyes esetében a munkához való jog  az integrált, nem elkülönített munkahelyen való munkavállalásra vonatkozó joggal egészül ki. A törvény rögzíti a munkáltató adaptációs kötelezettségét is a fogyatékkal élő személy szükségleteinek megfelelően. Ezzel biztosítható, hogy a fogyatékkal élő személy foglalkoztatása, munkaerő-piaci rehabilitációja valóban megtörténjen. A foglalkoztatással kapcsolatos rendelkezések a speciális védett munkahely szabályozásának újragondolását is rögzítik. 

A fogyatékkal élő személyek - állapotából adódó - egyik legfontosabb joga a rehabilitációhoz fűződik. Ennek érdekében a törvény által megfogalmazott állami kötelezettség, hogy az állam rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítson számukra. A legfontosabb feladatok a fogyatékosság tényének és mértékének megállapítása, a fogyatékkal élő személy meglévő, illetőleg fejleszthető képességeinek megfelelő, személyre szóló rehabilitációs program megtervezése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látássérült segédeszközök

Beszélő eszközök

Beszélő eszközök

Braille eszközök

Braille eszközök

 

Tájékozódó eszközök

tájékozódó eszközök

 

Lencsék, szemüvegek

lencsék, szemüvegek

Nagygombos eszközök

nagygombos eszközök

 

Olvasóeszközök

olvasóeszközök

 

Háztartási eszközök

háztartási eszközök

 

Szoftverek

szoftverek

 

 

Mozgássérült segédeszközök

Kerekesszékek

kerekesszékek

Mopedek

mopedek

Betegmozgató eszközök

betegmozgató eszközök

Járóeszközök

járóeszközök

Mozgásterápiás és sport eszközök

mozgásterápiás eszközök

Ortézisek, protézisek, lábbelik

ortézis

 

Berendezések lakásba, gépkocsiba

berendezések lakásba, gépkocsiba

Számítógépes eszközök

számítógépes eszközök

 

Hallássérült segédeszközök

Hallókészülék és kiegészítők

hallókészülék és kiegészítők

Telefon kiegészítők

telefon kiegészítők

Mobiltelefon kiegészítők

mobiltelefon kiegészítők

Szórakoztató elektronika kiegészítők

szórakoztató elektronika kiegészítők

 

Átviteli egységek

Átviteli egység

Kommunikációs rendszerek

kommunikációs rendszerek

Jelzőeszközök

jelzőeszközök

Cochleáris implantáció

cochleáris implantáció

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer